CXXXV

2018 - 2019 / #135 / LEICA M6 / NIKON F3 / ANALOGFOTOGRAPHIE